Make your own free website on Tripod.com

TANNISHŌ

EROAVUUKSIA VALITTAVAT MUIS­TIIN­PANOT

Seuraavassa on käännettynä kolme ensimmäistä lukua teoksesta

A Record in Lament of Divergences, a Translation of the Tannishō,

Shin Buddhism Translation Series, Hongwanji International Center, Kyoto, 1995, Japan, pp. 14-17.

@ 1995 Shin Buddhism Translation Series

LUKU 1

"Amidan käsittämättömän valan pelastamana koen syntymän puhtaassa maassa". Tämä sanonta  tarkoittaa, että sillä hetkellä kun antaa itsensä valan  haltuun ja nembutsun lausuminen herää mielessä niin heti silloin Amida ottaa suojelukseensa koskaan hylkäämättä.

          Tiedä, ettei Amidan perusvala tee eroa nuo­ruu­den ja van­huuden välillä, ei pahan eikä hyvän välillä, ja että vain shinjin on keskeinen, koska vala pelastaa elävät olen­not raskaitten syntien ja tulisten intohimo­jen kah­leista.

          Jos vain on usko perusvalaan, ei ole tarpeen tehdä hyviä tekoja, koska mitkään hyveet eivät ylitä nembut­sua. Ei tarvitse katuen kärsiä pahoista teoistaan, koska mikään pahuus ei pysty estä­mään Ami­dan perusvalan vaikutusta.

LUKU 2

Yli kymmenen läänin rajat henkenne kaupalla ylitettyänne olette tulleet kysymään mi­nulta tie­stä syntymään Ilon maassa.

          Jos kuvittelette minulla olevan jotain erikoista tietoa siitä tiestä ja aja­ttelette, että tun­nen muun tien syntymään [puhtaassa maas­sa] kuin nembutsun tai kirjoitukset, jotka sitä opettavat, niin olette pahoin erehtyneet. Siinä tapauksessa teidän olisi parempi tavata eteläisen pääkaupungin, Naran, ja pohjoisen Hiei-vuoren kuuluisia oppineita, ja tarkoin kysellä heiltä Puhtaaseen maahan syntymän keskeisistä seikoista.

          Mitä minuun tulee niin minä vain hyväksyn kunnioitetun opettajani  opetuksen ja uskon siihen, että Amida pelastaa pel­kästään nem­butsun avulla. Muuta ei tarvita.

          Olen aivan ilman tietoa siitä saako nembutsu todella mi­nut syn­tymään puh­taassa maassa vai johtaako karma minut vaipumaan hel­vettiin. En valittaisi vaikka ylevä Hōnen olisi pettänyt minua niin, että nembutsun lausuttuani vaipuisin helvettiin.

          Näin on sik­si, että jos minusta tulisi buddha jonkun muun harjoi­tuk­sen avulla, ja sitten vaipuisin helvettiin lausuttuani nem­but­sun, niin sil­loin minulla olisi aihetta valittaa. Mutta koska olen vailla mitään kykyä minkäänlaiseen harjoitukseen niin hel­vetti tulisi ole­maan asuin­paikkani joka tapauksessa.

          Jos Amidan perusvala on totta, silloin Śākyamunin opetus ei voi olla virheellistä. Jos Budd­han sanat ovat totta, silloin Shan-tao'n selityskirjoitukset ovat totta. Jos Shan-taon selityskirjoitukset ovat tot­ta, niin miten Hōnen'in puhe voisi olla väärää ? Jos Hōnen'in sano­ma on totta, niin se mitä minä, Shinran, sanon ei miten­kään voi olla tyhjänpäiväistä. Sellainen on tämän yksin­ker­tai­sen mie­hen koko usko.  Niinpä on koko­naan jokaisen teidän oma asian­ne joko hyväksyä ja uskoa nembutsu tai hylätä se. Näin olivat hänen sanansa.

LUKU 3

   Koska hyväkin ihminen saavuttaa syntymän puhtaassa maassa, niin ilman muuta syntyy sinne huono ihminen.

         Vaikka näin on, niin ihmiset sanovat tavallisesti: "Vieläpä huono­kin ihmi­nen syntyy puhtaaseen maahan, kuinka paljon varmem­min syntyykään sinne hyvä ihminen". Ensinäkemältä tämä ajatus näyttää järkevältä, mutta se on vastoin perusvalan tar­koitusta ja vastoin toi­sen voiman oppia. Syy on se, että ne, jotka harjoittavat hyvyyttä oman voi­mansa avulla ovat vailla kykyä luottaa varauksitta toiseen voimaan, eivätkä he ole so­pusoin­nussa Amidan perusvalan kanssa. Jos heidän oman voiman täyttämä mielensä kääntyy ja luot­taa toiseen voi­maan niin heidän syntymänsä ansion todessa maassa on varma.

   Amida julisti valansa myötätunnosta meitä kohtaan, jotka olemme täynnä pahoja intohi­moja ja vailla kykyä vapautua syntymän ja kuole­man kierrosta min­kään har­joituksen avulla. Tästä murheellisena Amida vannoi valan, jonka keskeinen merkitys on se, että pahat ihmiset saavuttaisivat buddha-tilan. Niinpä huono ihmi­nen, joka luot­taa toiseen voimaan on juuri se, jolla on oikea syy syntyä puh­taa­ssa maas­sa. Siksi Shinran sanoi: "Vieläpä hyväkin ihminen syntyy puh­taaseen maa­han, niinpä siis pal­jon varmemmin syntyy sin­ne paha".

                                                                                                 Kolmannen luvun loppu.

Tämä on sivui nimeltään Tannisho B. Tässä on näytteeksi tekstin kuuluisat kolme ensimmäistä lukua. Lukijaa pyydetään tutustumaan sivuun

Tannisho A,

jossa esitellään Tannisho-tekstin taustoja, ja myös tämän linkin taustoja

Paluu etusivulle.