Make your own free website on Tripod.com

Yamada M., Palosaari S.

Jūseige, valojen vahvennussäkeet

Ryukoku University, Translation Center,

Kyoto 600, Japan


 

 

Abstract. In the present paper the authors are presenting an easily chantable version, in Latin characters, of a popular Jodo Shinshu ritual, the Juseige, for foreign audience. Here we have a Finnish version, but the text itself is also presented in English. The background of the text is also presented.,

 

 


Johdanto

 

Jūseige on yksi Jodo Shinshun monista keskeisistä rituaaliteksteistä, ja niistä lyhin. Teksti on Daimuryōjukyō-sutrasta (Äärettömän elämän sutra) siitä kohdasta kun Hōzō-bodhisattva on juuri vannonut 48 valaansa. Niistä muutamat, ja nimenomaan kahdeksastoista vala, ovat jōdo shinshun opin keskeistä perustaa. Hōzō-bodhisattva julistaa valansa vannotuiksi ja vahventaa ne seuraavien yhdentoista säkeen avulla. Valansa täytettyään Hōzo-bodhisattvasta tuli pitkän ajan kuluttua Amida Buddha.

 

Teksti käännettiin kiinaksi useaan kertaan, ensim­mäisen kerran jo vuo­sien 147 ja 186 välisenä aikana Lokakseman toimesta. Tämä käännös on vielä tallella. Nykyaikaan on säily­nyt kaikkiaan viisi kään­nös­tä, joissa on pieniä eroja niin, että kulla­kin sivulla muuta­ma termi tai sana on ilmais­tu eri kään­nök­sissä eri tavoin. Näistä oi­keimpana pidetään Sangha­var­man'in (nimen kiinankielinen muoto on Kang Seng Kai) kään­nöstä vuo­delta 250. Ko­reas­sa tehtiin budd­ha­lai­sis­ta ka­noni­sis­ta teks­teis­tä 1200-luvulla kokoel­ma, jonka haluttiin perustuvan perus­tuu par­hai­siin säily­nei­siin teks­teihin. Tämä Kore­an versio on myös Japa­nin Taisho-tripi­ta­kan pohja­na, joka koot­tiin vuosina 1912-1926. Taisho-tekstin pohja on siis Korean tri­pita­kas­ta, ja muitten versioit­ten eroavat kohdat on osoitettu alaviitoin.   On mainit­tava, että monet tutkijat ovat nykyään sitä mieltä, että Sang­varman'in käännös olisikin tosi­asiassa Buddhabha­dran ja Po-yün'in tekemä vuonna 421.  

   Yksi sanskritinkielinen teksti on myös säilynyt, ja Max Muller käänsi sen eng­lanniksi jo noin sata vuoitta sitten. On kuitenkin niin, että kiinankielis­ten versioitten sanskritinkielinen lähde on kadonnut. Säilynyt sanskritin­kielinen teksti seuraa kyllä paikka paikoin tarkoin kiinankie­listä tekstiä, mutta pai­koin erot ovat suuret, ja kiinankielisessä tekstissä on pitkähkö­jä osia, joi­ta ei ole säilyneissä sanskritinkielisissä teksteissä. Kaukoidän buddha­laisuus on ottanut kannan, että oikeaa sanskritin­kielistä alkutekstiä ei ole olemassa. Buddha­laisuus on levinnyt kautta kaukoidän juuri kiinankie­listen kirjoitusten pohjalta, joten ei ole perus­teita eikä tarvetta muuttaa niitä säilyneitten sanskritinkielisten osien mukaisiksi, koska ei ole todisteita että ne olisivat sen oikeampia kuin säilyneet kiinankieliset laitok­set. Tässä lähteenä on Taisho tripitaka [1].

   Kiinan tripitakan teksti on klassista kiinankieltä, joka on täynnään budd­halaisia erikoister­mejä lainasanoina ja myös ääntämyksenmukaisina eli transliteroituina ilmauksina. Teksti on vaikealukuista. Vai­kealukuisuutta lisää klassisen kii­nan­kielen yleinen abstrak­tisuus.

 

Jūseigefssä teksti on vain hyvin lyhyt osa koko sutrasta.  Resitointi tehdään jommastakummasta jōdo shinshun rituaalitekstien kokoelmakirjasta, jotka ovat Seiten [2] ja Ryukoku Gonfgyoushu [3].:

 

Ryukoku gongyoyoshu on tarkoitettu rituaaleja toimittaville, lähinnä papistolle. Mm. Jūseige-tekstistä ei ole kuin poikkeavasti ääntyvien kirjoitusmerkkien ääntämys. Lukijan siis oletetaan osaavan ääntää kiinankielen kirjoitusmerkkejä japanilaiseen tapaan.

 

     Jūseigefssä sutran osa on otettu erikseen rituaalisesti resitoitavaksi. Siksi sen jälkeen resitoidaan Ekōku, eli ansioitten siirtosäkeet, ja lopuksi nembutsu, eli turvautumissäkeet Buddha Amidaan. Nembutsussa on tässä lyhyt ääntämys hbanadabuh pitkän ääntämyksen hnamu amida butsuh asemasta. Kaikki kolme osaa resitoidaan peräkkäin illman taukoa. Osien otsikot kuitenkin sanotaan.   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d¾˜ó

JŪSEIGE.

Valojen vahvistussäkeet Daimuryōjukyō-sutrasta (Äärettömän elämän buddhan sutra).

 

‰äŒš’´¢Šè       •KŽŠ–³ã“¹

ŽzŠè•s–ž‘«@@@¾•s¬³Šo

Ga gon chō se gan

his shi mu jō dō

shi gan fu man zoku

sei fu shō gaku.

 

 

Olen vannonut erinomaiset valat.

Saavutan varmasti korkeimman tien.

Jos nämä va­lat jäävät täyttämättä käyköön niin, etten saa­vuta täydellistä va­lais­tumis­ta.

 

I have made extraordinary vows.

I will definitely reach the Highest Way.

If these vows are unfulfilled,

I pledge never to realize perfect enlightenment

‰ä‰—–³—ʍ…@  •s਑åŽ{Žå

•àZ”•n‹ê @¾•s¬³Šo

Ga o mu ryō kō

fu i dai se shu

fu sai sho bin gu

sei fu jō shō gaku.

 

 

Ellei minusta lukemattomien kalpojen kuluessa tule suurta hy­vänte­kijää, joka kaikkialla pelastaa onnettomia olen­toja lukematto­mien kal­pojen ajan, niin käy­köön niin, et­ten saavu­ta täydellistä valais­tumista.

If, over innumerable kalpas,

I do not become a great donor

And universally save destitute miserable beings,

I pledge never to realize perfect enlightenment.

‰äŽŠ¬˜Å“¹

–¼ãߒ´\•û

‹†èíêrŠ•·

¾•s¬³Šo

Ga shi jō butsu dō

myō shō chō jip pō

ku kyō mi sho mon

sei fu jō shō gaku.

Kun saavutan Buddhan tien, nimeni kaikuu kymmeneen ilmansuun­taan. Jos yh­deltäkin jää nime­ni kuulematta, käyköön niin, etten saa­vuta täydellistä va­lais­tumista.

When I attain the Buddha Way,

The sound of my name will extend throughout the ten directions.

If it is not heard ultimately,

I pledge never to realize perfect enlightenment.

—£—~[³”O@

òŒdCžs

Žu‹–³ã“¹@

ਏ”“VlŽt

Ri yoku jin shō nen

jō e shu bon gyō

shi gu mu jō dō

i sho ten nin shi

Vapaana haluista, syvässä oikeassa tarkkaavaisuudessa ja puhtaassa vii­saudessa harjoitan puh­tautta ja pyrin Korkeimm­alle Tie­lle. T­ulen taivaan olen­tojen sekä ih­mis­ten opettajaksi.

Being free from desire, being deep in right mindfulness,

and having pure wisdom, I will practice pure-acts, aspire for the Unsurpassed Way,

and become the teacher of heavenly and human beings.

_—͉‰‘åŒõ@

•Æ–³Û“y

ÁœŽOC–»@

œAàZO–ï“ï

Jin riki en dai kō

fu shō mu sai do

shō jo san ku myō

kō sai shu yaku nan

 

Transkendenttisen voiman avulla [Buddha] säteilee voimakasta valoa, ja va­laisee esteittä kaikki maat, poistaa kolmenlajisen saastan pi­meyden ja varmasti pelastaa kaikki olennot kärsimyksistä.

With a power transcendental [the Buddha] emits great light

And illuminates all the lands limitlessly; Removing the darkness of the three filths, He definitely saves multitudes from afflictions.

ŠJ”Þ’qŒdŠá@–ōŸ¨–ÓˆÅ

•ÂÇ”œ¦“¹

’Ê’B‘PŽï–å

Kai hi chi e gen

Mes shi kon mō an

hei soku sho aku dō

tsū datsu zen shu mon

Hän avaa viisauden silmän, tuhoaa näitten [olentojen] mustan pimey­den, sul­kee pahuu­den tiet ja saattaa heidät hyvien maailmojen por­tille.

He opens the eye of wisdom,

destroying the black of darkness of those [beings].

Closing off the evil paths,

He causes them to attain the gate of the good realms.

Œ÷âN¬ŸÞ‘«@

ˆÐ—j˜N\•û

“úŒŽ戢dô@

“VŒõ誕sŒ»

Kō so jō man zoku

i yō rō jippō

nichi gatsu shū jū ki

ten kō on pu gen

Kun tämä riemuisa tehtävä on täysin täytetty, hänen majesteettinen kirk­kautensa  tunkeutuu kaik­kiin kymmeneen suuntaan. Aurinko ja kuu him­menevät. Tai­vaan olentojen valo peittyy ja tulee näky­mättö­mäk­si.

Since his blissful accomplishment is completely fulfilled, His majestic brightness fully illuminates the ten directions: The sun and moon sheathe their lights,

And the light of heavenly beings hides unshown. 

ਏOŠJ–@‘ @

œAŽ{Œ÷“¿›

í‰—‘åO’†@

à–@ŽtŽq™á

I shu kai hō zō

kō se ku doku hō

jō o dai shu jū

sep pō shi shi kū

Dharmaa julistamalla hän tarjoaa suurille joukoille hy­veitten aa­rteet, on aina suur­ten jouk­kojen kes­ku­udes­sa saa­rnaten Dharmaa leijonan karjunnal­la.

He opens the Dharma treasury for the multitudes

Widely bestowing upon them the treasure of virtues. Constantly present among great multitudes, He preaches the Dharma with a lion's roar.

‹Ÿ—{ˆêØ˜Å

‹ï‘«O“¿–{

ŠèŒdŽ»¬ŸÞ

“¾à¨ŽOŠE—Y

Ku yō is sai butsu

gu soku shu toku hō

kan ne shitsu jō man

toku i san gai o

Palvottuaan kaikkia buddhia, saavutettuaan hyveit­ten lukuisat juuret hänen va­lansa tu­li­vat kaikki täyte­tyiksi ja viisaus täydelliseksi. Hänestä tuli kol­men maailman sankari.

Having made offerings to all buddhas, And having accomplished the roots of virtue,

He completely consummated his vow and wisdom,

And [thereby] became the hero of the three worlds

”@˜Å–³ŠV’q@

’Ê’Bêr•sÆ

Šè‰äŒ÷úº—Í

“™ŸÅŸ‘¸

Nyo butsu mu ge chi

tsū datsu mi fu shō

gan ga ku e riki

tō shi sai shō son

Buddhan ääretön viisaus yltää kaikkiin maail­moihin. Olkoon hyveeni voima yhtäläi­nen kuin kuin Erinomaisim­man ja Kun­nioite­tun.

The infinite wisdom of the Buddha

Reaches everywhere,

May the power of my virtue

Be equal to that of the Most Excellent Honored One.

ŽzŠèŽá™Ž‰Ê@

‘åçœäŠ´“®

‹•‹ó”“Vl@

ác‰J’¿–­‰Ø

Shi gan nyak kok ka

dai sen ō kan

ko kū sho ten nin

tō u chin myō ke

 

Jos nämä valat täyttyvät niin suuri tuhannen maailman järjes­telmä järi­see, ja taivaan olen­not yläilmoista kylvävät sa­teena har­vinaisia ja ih­meel­li­siä kukkia.

If these vows come to fruition

The Great Thousand Worlds will tremble,

And, in the open air, heavenly beings

Will rain rare and exquisite flowers.

 

 

 

 

 

 

‰ôŒü‹å

EKŌKU.  Ansioitten siirtosäkeet

 

ŠèˆÈŸŒ÷úº

•½“™Ž{ˆêØ

“¯á¢•ì’ñS

‰¶ˆÀžÙš 

Gan ni shi ku doku

byō dō se is sai

dō hotsu bo dai shin

ō jō an raku koku

 

Valan hyveitten ansiot

Koitukoot puoltamatta kaikkien hyväksi

Kehittyköön kaikissa halu valaistumiseen

ja syntykööt [he] tyynen onnen maahan.

May the merits of the Vow

benefit everybody equally.

May all develop bodhicitta

and may they be born

in the land of tranquil pleasure.

 

 

”O˜Å

NEMBUTSU. Buddhan nimen resitaatio.

 

                           

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

Na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

 

 

 

 


Rituaalin yksityiskohtia

 

Rituaali muodostuu siis kolmesta resitoivasta osasta, jotka ovat Juseige, ansioitten siirto ja nembutsun resitaatio. Ne kaikki lausutaan yhteen ilman taukoa välillä. On huomattava, että kummasskaan lähdekirjoista [2,3] ei käytetä latinalaisia kirjaimia. Seiten [2] esittää ääntämyksen hiragana-kirjaimin ja lisäksi resitointiohjeina pidennykset tavujen lopuissa. Sen sijaan,  kuten edellä mainittiin, Ryukoku Gongyoyoshussa ei tässä tekstissä ole ääntämysohjetta. Resitoinnin oppimista varten olis tarpeen saada nauha tai kuunnella se internetin kautta.   Tähän mennessä internetin kautta saatavaa äänitettä ei ole löytynyt, joten ainoa keino on kuunnella resitointia tai ostaa nauha jostain jodo shinshu-temppelistä. Mikäli asuu seudulla jolla ei ole jodo shinshun temppeleitä, niin nauhoja on saatavana Nishihonganjin temppelin kaupasta Kiotosta.                 

 

 

Kirjallisuus

 

1. Taishō shinshū daizōkyō, J. Takakusu and K. Watanabe (Eds.), Tokyo, 1924-1929, Vol. 12 , text No. 360, p.269b-269c.

 

2. Jōdo Shinshu Seiten Gongyōshū (jodō shinshūn pyhien tekstien rituaalikokoelma), Jodo Shinshū Honganji Sect, Committee for Promotion of Religious Studies, Honganji Publishing, Nishihonganji Temple, Shimogyo, Kyoto, 1965, pp. 80-85.

 

3. Ryukoku Gongyoyoshu, Jodo Shinshu Hongwanjiha Gonshiki Shidosho (Eds.), Nagata Bunshodo, Kyoto, 2001, pp. 151-156.